Dobre praktyki » Program
"Motivation Punch"

Program "Motivation Punch"

Motivation  Punch jest kompletnym systemem profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Zdaniem autora, Tomasza Bilickiego program spełnia wszystkie warunki  rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej, w celu przeciwdziałania uzależnieniom. Według pana Tomasza Bilickiego zapobieganie zachowaniom ryzykownym odbywać się powinno poprzez wsparcie ucznia w rozwoju oraz w przeżywanych trudnościach poprzez  stwarzanie alternatywy dla zachowań ryzykownych. Ważną rolę odgrywają w tym programie działania o charakterze rówieśniczym i liderskim,  zgodnie z zasadą,  iż w okresie adolescencji rola grupy rówieśniczej jest rolą wiodącą. Program jest działaniem z zakresu promocji zdrowia ponieważ ukierunkowuje ucznia/wychowanka na osiąganie pełnej dojrzałości w sferach: psychicznej, fizycznej, społecznej i aksjologicznej. Wspiera działalność wychowawczą gdyż wzmacnia więzi z placówką i społecznością lokalną. Uczy budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem. Kształtuje u uczniów/wychowanków samokontrolę, uczy konstruktywnego podejmowania decyzji, opartej na autentyczności, dialogu i dopuszczającej zasadę krytycznego myślenia.

Zadaniem nauczyciela i wychowawcy jest budowanie pozytywnej relacji z uczniami. Najważniejsze hasło programu brzmi: ,,Lepiej jest ciągnąć w kierunku dobra, niż odpychać od zła”. Jeden cykl zajęć to 10 spotkań. Prowadzący przewidują realizację  dwóch cykli w roku szkolnym 2016/217.  Adresatami programu są zainteresowani wychowankowie MOW. Prowadzący  Iwona Baran i Izabela Lenart pracują z grupą siedmioosobową, tak by w pełni pozwolić uczniom na swobodę wypowiedzi w czasie warsztatów unikając presji czasu.

Uczniowie pracować będą indywidualnie lub z podziałem na grupy. Prowadzący wykorzystają zróżnicowane metody np.: dyskusje, rozmowę kierowaną, pogadankę z pokazem, pracę z tekstem, działania praktyczne w celu uatrakcyjnienia spotkań a także posługiwać się będą szerokim wachlarzem środków dydaktycznych. Wśród przewidzianych na zajęciach środków należy wymienić: karty do pracy indywidualnej i grupowej, fragmenty filmów, krzyżówki, Kodeks Rodzinny, Kartę Praw Człowieka, słowniki, artykuły do prac plastycznych.

 

Tematyka realizowanych zajęć /przewidziana liczba godzin.

Na każde zajęcia przewidziano czas dwóch godzin.

1  Kontrakt  grupowy .Godność człowieka.

2  Prawa człowieka , prawa dziecka.

3  Inteligencja i jej różne wymiary.

4  Środki psychoaktywne w opinii młodzieży z całego świata.

5  Sąd nad Ryszardem Riedlem.

6  Rodzaje i formy przemocy.

7  Cyberbullying.

8  Komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów.

9  Budowanie swojej wartości.

10 Autoprezentacja.

.

 


Warsztaty Szkoleniowe "Motivation Punch"

W dniach 15-16 kwietnia 2016 r. w Świdnicy miały miejsce warsztaty szkoleniowe pozwalające uzyskać tytuł Tutora w ogólnopolskim programie profilaktyki rówieśniczej i liderskiej Motivation Punch. W szkoleniu organizowanym przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała i łódzką Fundację Innopolis, z którymi to firmami stale współpracuje MOW Wałbrzych, udział wzięli pracownicy wałbrzyskiego ośrodka: Iwona Baran, Izabela Lenart i Daniel Sienkowiec. W pierwszym dniu warsztatów omawiano kwestie związane z prawidłowością rozwoju i zaburzeń dzieci i młodzieży, poruszano zagadnienia związane z rozpoznawaniem objawów podejmowanych zachowań ryzykownych, poznano najważniejsze metody wychowawcze i edukacyjne oparte na programie profilaktycznym Motivation Punch. Uczestnicy szkolenia wzięli także czynny udział w zajęciach praktycznych; wcielając się w role wychowawców i uczniów szukano – wzorując się w odgrywanych scenkach opartych na autentycznych sytuacjach życiowych – odpowiedzi na pytanie, które wzorce postępowań są najwłaściwsze dla poszczególnych form pomocy udzielanej osobom zagrożonym zachowaniami ryzykownymi. Doskonaląc kompetencje wychowawcze starano się wyróżnić aspekty stanowiące istotny czynnik w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami i rodzicami, omawiano standardy pracy wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej. Drugiego dnia szkolenia poruszano tematykę praw człowieka i praw dziecka w zakresie godności osoby ludzkiej, prawa dziecka do bycia sobą, poszanowania odmienności innej osoby, doskonalono się w zakresie umiejętności pracy wybranymi metodami terapii integratywnej, w szczególności terapii schematu, poznawczej i psychodynamicznej. Udział w programie profilaktyki rówieśniczej i liderskiej Motivation Punch oraz ukończenie 2. stopnia szkolenia i uzyskanie tytułu Tutora, pozwoliło uczestnikom warsztatów zdobyć cenną wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, niezbędne w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.