Ośrodek » Strefa dla Rodziców Zapraszamy

Komunikat w sprawie odwiedzin i urlopowań wychowanków

Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu informuje, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS - CoV – 2, a także w trosce o bezpieczeństwo wychowanków i pracowników placówki, do 30.03.2020r. wstrzymane zostały odwiedziny wychowanków przez członków ich rodzin oraz urlopowania wychowanków do domów rodzinnych.

.

 


 

 

Przyjęcie nowego wychowanka do Ośrodka

  • Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez właściwego starostę.  Po otrzymaniu skierowania należy niezwłocznie dowieźć syna/ podopiecznego do naszej placówki. Osobisty przyjazd Państwa do nas będzie dogodną okazją do zobaczenia Ośrodka i spotkania się z jego pracownikami oraz dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do placówki.  Mapa dojazdu do placówki dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt lub tutaj: http://mowwalbrzych.pl/20-kontakt/.  
  • Przyjazd z synem/podopiecznym do Ośrodka ułatwia także  uzyskanie  przepustki na święta lub urlopu okolicznościowego. Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.
  • Wychowankowie przyjmowani są do placówki przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 18.00. Przyjazd do placówki prosimy uzgodnić z pedagogiem Ośrodka.

 

Co ze sobą powinien przywieźć nowy wychowanek?


  • Nowy wychowanek powinien zabrać do placówki rzeczy osobiste, takie jakby jechał do internatu zwykłej szkoły. Zabiera więc odzież i obuwie dostosowane do pory roku, a także bieliznę, kapcie, środki higieny osobistej, ubiór do zajęć sportowych, zeszyty i przybory szkolne,  itp.
  • Ośrodek zapewnia wyżywienie i podręczniki szkolne. 
  • Proszę zabrać 2 zdjęcia legitymacyjne niezbędne do wyrobienia legitymacji szkolnej.

 

Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego z pedagogiem Ośrodka, odpowiemy na wszystkie pytania. Numer telefonu 74 842 61 28 wew. 25 lub 74 847 10 40 wew. 25

.


Odwiedziny wychowanków w Ośrodku

Odwiedziny wychowanków odbywają się zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem odwiedzin.

Odwiedziny  odbywają się we wtorek i czwartek, w godz. 14.30 – 17.30.

 

W pozostałych dniach tygodnia odwiedziny mogą się odbywać wyłącznie za zgodą Dyrektora Ośrodka.

 

Odwiedziny mogą się odbyć wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu z pedagogiem Ośrodka.

 

Odwiedziny wychowanka przez osoby niespokrewnione z nim, a nie będące opiekunem prawnym lub pracownikami placówki opiekuńczo - wychowawczej sprawującej nad wychowankiem pieczę zastępczą są możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora Ośrodka.

 

Dopuszcza się udział w odwiedzinach nieletniego rodzeństwa wychowanka wyłącznie pod opieką dorosłych członków rodziny.

 

Odwiedzający zobowiązani są stosować się do obowiązujących w Ośrodku regulaminów i procedur, w tym do Regulaminu odwiedzin oraz do poleceń wydawanych przez pedagoga lub innych upoważnionych pracowników Ośrodka.
.


Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje telefoniczne odbywają się w następujących terminach:

 Pedagodzy – tel. 74 842 61 28 wew. 4

środa w godz.   14.30 – 16.30

piątek w godz.   14.30 – 16.30

Konsultacje w Ośrodku

Zapraszamy Państwa do osobistego odwiedzenia naszego Ośrodka.

Konsultacje  w Ośrodku odbywają się we wtorek i czwartek, w godz. 14.30 – 17.30 
po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu z pedagogiem Ośrodka.

 

Opłata za posiłki

Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowcaprzeznaczonego na wyżywienie.

 

Opłata winna być wnoszona przez rodzica/opiekuna po otrzymaniu rachunku wystawionego przez ośrodek na poniższy rachunek bankowy:

 

Santander Bank Polska S.A. 

72 1090 2271 0000 0001 4179 8917

Rodzice mogą być zwolnieni z całości lub części opłat za posiłki:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie niejest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia (MS Word):


Wzór wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłat za posiłki >>>

 

Wzór wniosku o zwolnienie z opłat za posiłki z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny >>>

 

Wzór wniosku o zwolnienie z opłat za posiłki z powodu szczególnego przypadku losowego >>>

 

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu opłat za posiłki >>>

.