Dostępność » Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Załącznik do Zarządzenia Nr 07/2021 Dyrektora Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu z dnia  26.02.2021r. w sprawie  procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu spraw w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu.

 

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu spraw w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu


 1. Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyodrębnione jest oznaczone pomieszczenie umiejscowione  na parterze budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Strzegomskiej 20.
  W pomieszczeniu tym do dyspozycji interesantów pozostaje komputer z dostępem do internetu i wyposażeniem umożliwiającym dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz drukarka.
 2. Wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się z tyłu budynku.
 3. Osoby zmotoryzowane mogą podjechać samochodem pod samo wejście do budynku i tam pozostawić zaparkowane auto.
 4. Do dyspozycji osób poruszających się na  wózkach inwalidzkich przygotowana jest mobilna rampa podjazdowa umożliwiająca wjazd do budynku na wózku.
 5. Osobom ze szczególnymi potrzebami pomocy przy załatwianiu spraw w placówce udziela wyznaczony pracownik.
 6. Zakres pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika obejmuje:
 • asystę/pomoc w dotarciu z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej do placówki i w powrocie na przystanek;
 • asystę/pomoc w dotarciu z samochodu do placówki i z powrotem;
 • asystę/pomoc w dostaniu się do budynku (budynek przy ul. Strzegomskiej 20);
 • asystę podczas oczekiwania na pracownika zajmującego się sprawą merytorycznie;
 • zapewnienie pomocy w razie konieczności ewakuacji;
 • udzielenie podstawowych informacji dotyczących pracy placówki i zakresu pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika.
 1. Wniosek o zapewnienie pomocy składa się do sekretariatu placówki ykorzystując formy komunikowania się na odległość (mail, telefon, sms, e-puap), pocztą lub osobiście. We wniosku należy określić: dane kontaktowe osoby wnioskującej o pomoc, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy. Za realizację wniosku odpowiada sekretariat placówki.
 2. W przypadku:

a)      asysty/pomocy w dotarciu do placówki – wniosek składa się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;

b)      asysty/pomocy przy załatwianiu sprawy w placówce – wniosek składa się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że asysta/pomoc wymaga:

 • pomocy łumacza języka migowego – pomoc będzie zrealizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku;
 • pomocy przy użyciu innych szczególnych form wsparcia wskazanych we wniosku np. zastosowania form komunikacji z użyciem alfabetu Lorma lub alfabetu Braille’a – pomoc będzie realizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 1. Placówka zapewnia następujące środki wspierające komunikowanie się:

a)      kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 74 842 61 28,  74 847 10 40,  74 842 38 62

b)      korzystanie z poczty elektronicznej – adres poczty: sekretariat-walbrzychmow@edu.dolnyslask.pl;

c)      przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych – tel. kom. nr 531 990 633;

d)      komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych:

Skype - nazwa użytkownika: live:.cid.7520b158481495c3

Teams - nazwa użytkownika: sekretariat-walbrzychmow@edu.dolnyslask.pl

e)      przesyłanie faksów – faks nr 74 8426128 wew. 33 lub 74 847 10 40 wew. 33

f)       poprzez platformę ePUAP -nazwa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: DMOWWalbrzych;

g)      przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres: ul. Strzegomska 20, 58 – 308 Wałbrzych lub składanie jej osobiście pod w/w adresem w sekretariacie placówki;

h)      dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego.

 1. Pomoc przysługuje wszystkim osobom, które jej potrzebują.
 2. Niniejszą procedurę udostępnia się do wiadomości wszystkich zainteresowanych poprzez jej zamieszczenie: