Projekt NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START » O projekcie

 

 

 

Projekt "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" (WDN - RPDS - 09.01.01-02-0058/16) jest przedsięwzięciem realizowanym w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 roku, przez Województwo Dolnośląskie / Wydział Edukacji i Nauki, w ramach Osi 9 - Włączanie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów, którymi są Województwo Dolnośląskie, jako Partner Wiodący, Gmina Wrocław oraz 7 powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski. Projekt realizowany jest przez 12 Realizatorów, jednostki organizacyjne Partnerów projektu t.j. 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Wrocław, Sobótka, Szklarska Poręba, Jawor, Iwiny, Wałbrzych, Lwówek Śląski, Smolnik, Mrowiny, Brzeg Dolny, Godzięcin) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

 

Celem projektu jest udzielenie wsparcia społeczno - zawodowego podopiecznym dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ich rodzinom. Wychowankowie ośrodków uzyskają kompetencje niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce.

 

W ramach projektu przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej do rodzin uczestników projektu (poradnictwo psychospołeczne, prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).

 Formy wsparcia w projekcie:

 

Dolnośląski Program Usamodzielnienia

 

1.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego -
       Savoir vivre w życiu codziennym
2.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego -
       Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego
3.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym
       i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem
4.    Doradztwo zawodowe - Badanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz stworzenie
       dla nich Indywidualnych Planów Działania

Poradnictwo psychospołeczne

 

5.    Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie
6.    Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim
7.    Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

8.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwiązywania
       konfliktów
9.    Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych
10.  Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresie autoprezentacji

Zajęcia o charakterze terapeutycznym

11.    Dogoterapia
12.    Hipoterapia
13.    Zooterapia
14.    Arteterapia
15.    Floroterapia z elementami fotografiki
16.    Terapia przez dramę – zajęcia teatralne
17.    Terapia przez muzykę – zajęcia muzyczne
18.    Terapia przez taniec – zajęcia taneczne

Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym

19.    Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (w tym uzależnienia od Internetu)
20.    Warsztaty dotyczące cyberprzemocy
21.    Warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych
22.    Warsztaty dotyczące intymności człowieka

Integracja zawodowa

23.    Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców
24.    Kursy umiejętności zawodowych

Wsparcie dla rodzin

25.    Codzienny 12-godzinny telefon zaufania dla rodzin uczestników projektu
26.    Codzienna 12-godzinna infolinia e-mail`ingowa dla rodzin uczestników projektu
27.    Spotkania doradczo-psychologiczne dla rodzin uczestników projektu w placówce.

.


.

Realizację zadań projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu rozpoczęliśmy w miesiącu styczniu 2017r. Wychowankowie naszej placówki, którzy zakwalifikowali sie do udziału w projekcie, zostali podzieleni na cztery 6-osobowe grupy. Od początku stycznia bieżącego roku, poprzez udział w cyklicznych zajęciach, realizują oni następujące zadania projektowe:

 

zadanie 1 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Trening kompetencji i umiejętności społecznych
z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);

 

zadanie 2 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Trening kompetencji i umięjetności społecznych
w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);

 

zadanie 3 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Trening kompetencji i umięjetności społecznych
w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania (przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem domowym);

 

zadanie 4 - Dolnośląski program usamodzielnienia - Doradztwo zawodowe (szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych);

 

zadanie 5 - Wsparcie dla rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu wspólpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego;

 

zadanie 22 - Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (w tym uzależnienia od internetu);

 

zadanie 23 - Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - warsztaty dotyczące cyberprzemocy.

.


Cykl zajęć w ramach realizacji programu
"Savoir Vivre"

Znajomość dobrych manier przydaje się wszędzie i niemal w każdej sytuacji, dlatego wiedza jaką zdobyli nasi podopieczni podczas  zajęć projektowych z „Savoir Vivre” pozwoli im pewniej wkroczyć w dorosłe życie. W tej dziedzinie bardzo ważne jest bowiem to, jak nas odbierają inni już podczas pierwszego spotkania. Powitanie i przedstawienie się to dwa decydujące momenty, które sprawiają, że wywieramy na innych osobach  pozytywne lub negatywne wrażenie, dlatego jest tak ważne. Podczas realizacji zadań projektowych cieszył nas zapał i zaangażowanie, z jakim wychowankowie pracowali nad kształtowaniem prawidłowych zachowań w towarzystwie. Nie zawsze wszystko udawało się od razu wykonać prawidłowo. Tak było na przykład podczas pracy przy doborze właściwego stroju i nauce wiązania krawatów. Jednak wystarczył upór i zaangażowanie chłopców, by wszyscy opanowali to zadanie. Kolejne tematy: prawidłowe zachowanie przy stole, w restauracji, kawiarni, czy też organizowanie przyjęcia urodzinowego,  bardzo przypadły do gustu naszym uczniom. Nie obejmowały one jedynie wiedzy na temat tego, którym widelcem należy jeść daną potrawę. Zarówno estetyka jedzenia, towarzyski bon-ton jak i kultura bycia pozostaną ważnymi elementami w życiu codziennym naszych wychowanków. W tematyce zajęć znalazła się teoria, praktyka i prezentacja. Były pokazy, rozmowy i wiele niekończących się pytań. Na koniec uczestnicy sami przygotowali przyjęcie urodzinowe, zakończone konsumpcją. To pewne, że znajomość wszystkich zasad wyuczonych i przećwiczonych na zajęciach z savoir vivre przez naszych chłopców, pomoże  uniknąć wielu gaf i nieporozumień w sytuacjach wymagających kulturalnego i stosownego zachowania.

.

Przykładowe zajęcia w pracowni "Savoir Vivre" >>>
.

Prowadzący zajęcia - Dorota Pawelec, Krystyna Osiewała

Pracownia do zajęć "Savoir Vivre"


Cykl zajęć w ramach realizacji programu
„Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego”

W okresie od 14 stycznia do 12 lutego 2017 roku odbywały się w naszej placówce zajęcia w ramach realizacji programu „Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego”. Był to cykl  obejmujący 72 godziny zajęć warsztatowych, przygotowujący wychowanków do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. W zajęciach uczestniczyło 24 chłopców, którzy pracowali w 4 grupach projektowych. Podczas zajęć wychowankowie nabywali wiedzę dotyczącą obowiązków wynikających z codziennego prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego oraz czynności, których wykonywanie jest niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym. Uczyli się planowania zadań, realizacji codziennych zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania i utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie domowym, a także zachowania się podczas sytuacji nietypowych, które mogą zaskoczyć ich w domu. Podczas zajęć warsztatowych dokonywali drobnych napraw instalacji elektrycznej, prasowali, prawidłowo nakrywali do stołu. W specjalnie przygotowanej pracowni kulinarnej uczyli się samodzielnie przygotowywać posiłki z wykorzystaniem przeróżnych elementów najnowszego sprzętu gospodarstwa domowego. Nauczyciele prowadzący zajęcia, podczas czynności ewaluacyjnych stwierdzili, że ich podopieczni nabyli bardzo dużo umiejętności praktycznych przewidzianych w programie, który wspólnie realizowali.

Przykładowe zajęcia praktyczne w pracowni kulinarnej 1 >>>


Przykładowe zajęcia praktyczne w pracowni kulinarnej 2 >>>

.

Prowadzący zajęcia - Iwona Baran, Krystian Machowczyk

Pracownia kulinarna do zajęć projektowych


Cykl zajęć w ramach realizacji programu
"Przedsiębiorczość i zarządzanie
własnym budżetem domowym"

Równolegle z rozpoczęciem zadań realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” nasi wychowankowie uczestniczyli w cyklu zajęć dotyczących przedsiębiorczości. Te zajęcia odbywały się w ramach realizacji programu "Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem domowym". Podczas tych zajęć uczestnicy projektu pracowali w czterech grupach sześcioosobowych, co w dużej mierze pozwoliło na indywidualne podejście do każdego z nich i uwzględnienie jego zainteresowań w tej dziedzinie. Tematyka zajęć dotyczyła wielu zagadnień dotyczących zarówno przedsiębiorczości „domowej” jak i kwestii dotyczących założenia i prowadzenia własnej firmy. Chłopcy uczyli się o tym, jak należy postępować prowadząc własną działalność gospodarczą, jak dbać o finanse domowe a także o tym, jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym. Prowadzący zajęcia, specjalista ds. ekonomii – Paweł Jakubas w swojej pracy wykorzystywał ciekawe dydaktyczne metody pracy, np. burza mózgów, mapowanie myśli itp. Wykorzystywał edukacyjne materiały filmowe, które zamieszczone są do celów dydaktycznych na portalu NBP. Uczestnicy zajęć pracowali indywidualnie lub w zespołach zadaniowych, rozwiązując praktyczne problemy dotyczące przedsiębiorczości. Ćwiczenia te miały na celu ukazać praktyczne zastosowanie postaw przedsiębiorczej w życiu codziennym nie tylko prywatnym ale i zawodowym.

.

Przykładowe zajęcia w ramach realizacji programu >>>

Prowadzący zajęcia - Paweł Jakubas
.


Cykl zajęć w ramach realizacji programu
"Doradztwo zawodowe. Badanie predyspozycji zawodowych"

W miesiącu lutym 2017 r. chłopcy z grup projektowych uczestniczyli w indywidualnych zajęciach z doradcami zawodowymi. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym miały na celu rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, które będą przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru kształcenia oraz kierunku szkolenia, jako czynników, które w przyszłości rzutują na przebieg kariery zawodowej oraz określenie celu zawodowego i konsekwentne do niego dążenie.

Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym oparta na kwalifikacjach, umiejętnościach, zainteresowaniach, talentach, hobby i predyspozycjach psychofizycznych chłopców ma na celu także wskazanie aktualnej sytuacji na rynku pracy, wymagań pracodawców stawianych kandydatom na określone stanowiska pracy oraz przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Na podstawie przeprowadzonych rozmów indywidualnych z doradcami zawodowymi chłopcy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, które zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi poszerzą ich wiedzę oraz wpłyną na rozwój zawodowy.

 


Cykl zajęć w ramach realizacji programu
„Kursy umiejętności zawodowych”

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017, w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” rozpoczęły się zajęcia realizujące założenia programu „Kursy umiejętności zawodowych”. Pierwszy kurs zawodowy, pod nazwą Elektryk - montaż i konserwacja instalacji elektrycznej, rozpoczął się 8 marca,  jest kursem trwającym 175 godzin i zakończy się w czerwcu 2017 roku. Zajęcia dla elektryków prowadzone są w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy, gdzie grupa projektowa pracuje pod okiem nauczycieli i instruktorów z branży elektrycznej.

Drugi kurs zawodowy, którego nazwa brzmi Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - wykonywanie robót malarsko-tynkarskich, również trwa od 8 marca. Jest to 125 godzinny kurs, którego zakończenie zaplanowane jest w maju 2017 roku. Zajęcia dla grupy monterów budowlanych odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, gdzie uczniowie pracują pod okiem instruktorów budownictwa i technologii wykończenia wnętrz. Podczas zajęć w ramach powyższych kursów uczniowie nabywają szeregu umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy w branży elektryczno – budowlanej a także wiedzy bardzo przydatnej do dalszego kształcenia zawodowego po ukończeniu naszego gimnazjum.

 

Przykładowe zajęcia w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych >>>
.

Przykładowe zajęcia w pracowni budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego >>>

.


Zooterapia

Od początku roku szkolnego 2017/2018 wychowankowie uczestniczą w zajęciach z zooterapii. Jest to bardzo efektywna metoda pomocnicza w resocjalizacji. Podczas terapii z udziałem zwierząt można nauczyć się swoich własnych reakcji na bodźce zewnętrzne, zachowania w różnych sytuacjach. Ogromną rolę odgrywają tutaj kontakt, dotyk, zabawa. Efekty mogą być widoczne nawet po kilku miesiącach. Osoby po takiej formie terapii zyskują pewność siebie, otwartość oraz umiejętność nawiązania kontaktu z innymi ludźmi. Przebywanie ze zwierzętami działa terapeutycznie, uspokajająco w sytuacjach stresogennych, stanach lękowych, nadpobudliwości, zmniejsza napięcie psychiczne, obniża ciśnienie. Może pobudzać do aktywności w przypadku depresji i apatii. Widocznie poprawia się ogólna odporność organizmu, stan psychiczny. Obcowanie ze zwierzętami leczy samotność, dlatego warto to wykorzystywać w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. Ta cenna relacja człowiek – zwierzę, może otworzyć drogę w kierunku pozytywnych zmian osobowości naszych wychowanków.

 

Przykładowe zajęcia z zooterapii >>>

 


Cykliczne warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią

W ramach projektu unijnego „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” odbywają się w naszym ośrodku także zajęcia z zakresu treningu zastępowania agresji. Trening ten składa się z trzech komponentów:

  • treningu kontroli złości, który uczy sposobów kontrolowania własnej impulsywności,
  • treningu umiejętności prospołecznych, który przekazuje  alternatywne wobec agresji sposoby zachowania się
  • treningu wnioskowania moralnego, który rozwija myślenie moralne.

Na zajęciach Wychowankowie przyglądają się swoim emocjom, poznają pojęcia  takie jak złość, agresja, przemoc, wartości moralne. Uczą się etapów tworzenia i narastania złości, oraz zatrzymania jej tak, by nie stała się agresją. Przy pomocy scenek i dramy ćwiczą umiejętności społeczne takie jak: proszenie o pomoc, przepraszanie, podejmowanie decyzji, negocjowanie. Wzmacniają poczucie własnej wartości i akceptacji siebie i innych. Uczą się w konstruktywny sposób rozwiązywać konflikty. Przy pomocy dylematów moralnych rozmawiają o wartościach i o tym, jak praktycznie kierują się nimi w życiu. Zajęcia przeplatają zabawy integracyjne, które rozładowują trudne emocje i pomagają w miłym spędzeniu czasu.

.

Przykładowe zajęcia z treningu zastępowania agresji >>>

 


Cykl warsztatów z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie

Głównym celem tych zajęć jest nauka naszych wychowanków budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, opartych na współdziałaniu i zgodnych z normami społecznymi. Uczestnicy uczą się współpracować ze sobą, wykorzystywać posiadane już kompetencje społeczne oraz komunikować się ze sobą w sposób otwarty i asertywny.
Metody, jakie wykorzystuje się do pracy na zajęciach to głównie pogadanki, ćwiczenia w parach, w małych grupach oraz indywidualne. Wykorzystuje  się  także takie narzędzia, jak scenki z elementami psychodramy, burza mózgów, gry integracyjne, ćwiczenia interpersonalne. 
Podczas zajęć korzysta się z takich pomocy jak: flipchart, papier, mazaki, farby, pastele, cytryny, wełna, stemple, gazety.
Główne tematy poruszane na zajęciach to:
- budowanie zaufania w grupie, szukanie wspólnych cech łączących nas z innymi, 
- poznawanie siebie, wyrównywanie szans
- komunikacja interpersonalna, blokady w komunikacji
- mocne i słabe strony
- system wartości, 
- motywacja do działania, do zmiany
- umiejętności negocjacyjne
- empatia i rozwiązywanie trudnych emocjonalnie problemów życiowych.

 

Przykładowe zajęcia z  zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie >>>


Prowadzący zajęcia - Dorota Zatorska, Marcin Simon

 


Cykl warsztatów z arteterapii

Zajęcia z arteterapii polegają na wykorzystaniu w pracy z młodzieżą każdego rodzaju sztuki (sztuk plastycznych, filmu, teatru, literatury, muzyki, tańca). Podstawowym celem arteterapii jest zwiększenie zdolności percepcyjno- poznawczych, emocjonalno- społecznych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, usprawnianie zdolności ruchowych oraz relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji i agresji.

Arteterapia jest doskonałą alternatywą na spędzanie wolnego czasu, samo wykonanie pracy nie zawsze jest najważniejsze, bardziej liczy się  proces wykonywania czynności, praca w zespole, współpraca uczestników  podczas tworzenia, poprawa komunikacji między nimi, wspólne osiąganie celu, doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca.   Poszczególne techniki arteterapii poprawiają sprawność fizyczną, rozwijają inteligencję, wyzwalają większą wrażliwość, przyczyniają się do zmiany niepożądanych zachowań, socjalizują.

.

Przykładowe zajęcia z arteterapii >>>


Prowadzący zajęcia: Urszula Skawina i Aneta Czapracka - Sawko

 


Hipoterapia

Hipoterapia - to kolejny cykl projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Zajęcia odbywały się od połowy września do początku października, w których uczestniczyło sześciu naszych wychowanków. Zajęcia zawsze odbywały się w Stadzie Ogierów w Książu. Dzięki prowadzącym pani Monice Słowik i Katarzynie Lipińskiej przekonaliśmy się, że na koniu można nie tylko jeździć, ale i przełamywać lęki, uczyć się rozluźniania mięśni i bycia ze zwierzęciem. Czar i moc terapeutyczna konia tkwi w jego sposobie poruszania się, charakterze i usposobieniu. Jazda na koniu to nieustanne ćwiczenie równowagi. Najpierw trzeba się ze zwierzęciem oswoić. Kontakt z koniem bardzo silnie wpływa na wszystkie zmysły. Zwierzę intensywnie pachnie, dostarcza różnorodnych wrażeń dotykowych: ma gładkie nozdrza, miękką sierść, szorstki ogon i grzywę, twarde kopyta. Tak bogate doznania stymulują wszystkie zmysły, o czym przekonaliśmy się podczas tych spotkań. Dzięki pracy ze zwierzęciem poprawia się uwaga, pamięć, myślenie, mowa, percepcja wzrokowa i słuchowa. Bezpośredni kontakt z dużym, silnym zwierzęciem wpływa także na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Ponadto obcowanie z koniem  jest zwykle bardzo emocjonujące. Odczuwa on potrzebę, by te emocje wyrazić, podzielić się z nimi w każdy dostępny mu sposób, werbalny i niewerbalny. Sprzyja to poprawie komunikowania się i nawiązywania relacji społecznych. Nawet czas spędzony na przygotowaniu konia do zajęć ma duże znaczenie psychologiczne. Czyszczenie zwierzęcia, nałożenie mu poszczególnych części oprzyrządowania, pojenie go czy karmienie powoduje stworzenie więzi między koniem a człowiekiem. Pojawia się poczucie odpowiedzialności i troski. Zajęcia tak bardzo przypadły wychowankom do gustu, że sami zaproponowali kierownictwu stadniny wolontariat, który już wkrótce rozpoczniemy.

 

Przykładowe zajęcia z hipoterapii >>>

 


Floroterapia z elementami fotografii

Floroterapia z elementami fotografii to kolejny element wprowadzony podczas projektu „Nowa perspektywa – Lepszy Start”.  Zajęcia te w listopadzie poprowadzili Małgorzata Lisowska – florystka i Krzysztof Lisowski- fotograf. Kwiaty zawsze miały wielkie znaczenie w życiu człowieka, w chwilach szczęścia i smutku.  Floroterapia polega na wykorzystaniu żywych kwiatów lub zbiorowisk roślin kwitnących  w oddziaływaniu na psychikę w celu przywrócenia równowagi ustroju, czyli homeostazy i harmonii psychicznej. Jest to skuteczna forma terapii uzupełniającej przy zaburzeniach emocjonalnych (depresji, lękach czy bezsenności), a także przy zaburzeniach zachowania (agresji) i radzeniu sobie ze stresem. Pomaga w umiejętnym wykorzystywaniu czasu wolnego w twórczy sposób, w rozumieniu i akceptowaniu różnic w grupie społecznej, a także w zdobywaniu nowych umiejętności tworzenia piękna w swoim otoczeniu. Dobre rezultaty w tym zakresie przynosi skojarzenie stosowania preparatów kwiatowych i zewnętrznego oddziaływania żywymi kwiatami na organizm człowieka.

Celem projektu było nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności, ale również zaszczepienie kreatywności i innowacyjności, wrażliwości estetycznej oraz prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej.   

 

Przykładowe zajęcia z floroterapii >>> 

 


Cykl warsztatów z autoprezentacji

W październiku 2017 roku w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” sześcioro uczniów brało udział w zajęciach z zakresu autoprezentacji. Podczas spotkań odbiorcy zajęć poznawali zagadnienia z zakresu wystąpień publicznych, efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad tworzenia atrakcyjnej prezentacji.

Uczestnicy w czasie zajęć mieli możliwość rozwijać umiejętności w zakresie prezentowania siebie w sytuacjach publicznych: prezentowania własnych opinii, poglądów, wiedzy. Na podstawie uzyskanych wiadomości, każdy z uczestników z wykorzystaniem  programu Power Point przygotował i przedstawił własną prezentację. Wszystkie wystąpienia zostały nagrane, a dzięki materiałom filmowym uczestnicy mogli skorygować swoje wystąpienia.

.

Przykładowe zajęcia z autoprezentacji >>>Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim

W MOW w Wałbrzychu odbyły się Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim, które trwały od 9.11.2017r. do 07.12.2017r. Głównym celem zajęć było wypracowanie z młodzieżą praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu. W trakcie zajęć była okazja do bliższego poznania się uczestników ze sobą nawzajem, zintegrowania w grupie oraz podwyższenia świadomości młodych osób, czym jest stres, jak wpływa na nasze funkcjonowanie, ale przede wszystkich, jak radzić sobie w pozytywny sposób z objawami stresu oraz przeciwdziałać jego negatywnemu wpływowi na nasze działania w codziennym życiu. Wykorzystane przez nas metody pracy z uczestnikami to głównie: pogadanki, burza mózgów, ćwiczenia w parach, indywidualne i grupowe, ale również scenki z wykorzystaniem elementów psychodramy, elementy ćwiczeń socjoterapetycznych, gry i ćwiczenia integracyjne.

.

Przykładowe zajęcia z warsztatów z zakresu stresu >>>

 

Prowadzący zajęcia: Dorota Zatorska i Marcin Simon

 


Cykl zajęć o charakterze terapeutycznym.
Terapia przez dramę – zajęcia teatralne

Wychowankowie podczas zajęć mieli szansę zapoznania się z podstawowymi technikami pracy aktora. Podczas  spotkań warsztatowych, które poprowadził znany aktor Wrocławskiego Teatru Formy pan Józef Markocki uczestnicy zapoznali się z elementami techniki pantomimy, artykulacji głosu, umuzykalnienia oraz interpretacji tekstu. Ponadto w  ramach zajęć przeprowadzone zostały ćwiczenia relaksacyjne i etiudy parateatralne. Uczestnicy zależnie od stopnia  ich możliwości i stopnia zaangażowania podczas zajęć są w stanie obudzić w sobie zdolność indywidualnej pracy nad sobą, zwiększenia motywacji do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, większą śmiałość, świadomość własnej ekspresji zarówno ciała jak i głosu.

Zajęcia aktorskie w zamierzeniu miały zwiększyć stopień wiary w siebie w kontekście inicjacji wchodzenia w dorosłe życie, a co za tym idzie podejmowania odpowiedzialnych decyzji tj. ukończenia szkoły, przygotowania zawodowego i odnalezienia się na rynku pracy, a w późniejszym czasie stworzenia stabilnej rodziny.

.

Przykładowe zajęcia z terapii poprzez dramę >>>

Prowadzący zajęcia: Józef Markocki
.


Zajęcia praktyczne z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo kredytowej

Zajęcia te prowadzone były z naszymi wychowankami w formie jednodniowych wycieczek do wrocławskich instytucji bankowych. Tam, podczas zajęć praktycznych chłopcy poznawali podstawowe zasady funkcjonowania bankowości oraz charakter pracy, jaką wykonują pracownicy banku. Od prowadzących zajęcia dowiadywali się, jak  przez Internet założyć konto w banku, jak bezpiecznie posługiwać się kartą bankomatową, poznawali też nowe terminy związane z bankowością, takie  jak NBP, oddziały terenowe banku, rodzaje kart bankomatowych, czyhające niebezpieczeństwa związane z bankowością, co to jest kredyt, lokata, debet. Były to naprawdę ciekawe i bardzo pożyteczne zajęcia, w dużym stopniu przygotowujące naszych wychowanków do przyszłego, samodzielnego gospodarowania własnym budżetem finansowym.

 

Przykładowe zajęcia  z zakresu  prowadzenia własnej gospodarki finansowej >>>
.


Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy -
u pracodawców

Zajęcia te prowadzone były z naszymi wychowankami w formie jednodniowych wycieczek do wrocławskich firm i przedsiębiorstw. Tam, pod okiem fachowców zgłębiali tajniki zarówno funkcjonowania poszczególnych zakładów pracy jak i zakres czynności pracowników w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Poznawali między innymi charakter pracy cukiernika, murarza czy technologa robót wykończeniowych. Z pewnością pozwoli to w niedalekiej przyszłości w wyborze szkoły zawodowej lub nawet charakteru zawodu przez naszych przyszłych absolwentów.

 

Przykładowe zajęcia z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy >>>

 


Savoir-vivre w życiu codziennym – zajęcia w urzędach administracji publicznej z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich wśród młodzieży

Ten rodzaj zajęć prowadzony był formie jednodniowych wycieczek do instytucji i urzędów administracji publicznej. Tu, podczas zajęć z wyznaczonymi urzędnikami uczniowie rozmawiali o funkcji, strukturach, zadaniach i kompetencjach wrocławskich urzędów, w szczególności siedziby Wojewody Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Podczas zajęć uczestnicy projektu mieli tu okazję poznać zakres działania urzędu, czym zajmuje się ten urząd, komu podlega i dla kogo służy oraz co możemy w nim załatwić jako petenci. Poznali także strukturę administracji publicznej w Polsce a także  kim jest Wojewoda i jakie są jego zadania w pracy dla obywateli.

 

Przykładowe zajęcia w instytucji administracji publicznej >>>Savoir-vivre w życiu codziennym - praktyczne zajęcia plenerowo-masowe w ramach treningu zasad współżycia społecznego

Te z kolei zajęcia – również prowadzone w formie jednodniowych wycieczek do Wrocławia, odbywały się w różnych instytucjach dóbr kultury. Uczestnicy projektu odwiedzali głównie muzea, w których dowiadywali się o wielu ciekawych faktach związanych z historią techniki, przyrody czy infrastruktury naszego regionu. Zajęcia te z pewnością w dużym stopniu pogłębiły wiedzę naszych wychowanków, która będzie przydatna podczas zajęć dydaktycznych w szkole – głównie na lekcjach przyrody, techniki i historii.

 

Przykładowe zajęcia w instytucjach dóbr kultury >>>

.


Wsparcie dla rodzin

    1. Codzienny 12-godzinny telefon zaufania dla rodzin uczestników projektu.
    2. Codzienna 12-godzinna infolinia e-mail`ingowa dla rodzin uczestników projektu.
    3. Spotkania doradczo-psychologiczne dla rodzin uczestników projektu w placówce.

 

Codziennie, od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-20.00 pod numerami telefonów:

501 602 276,  501 602 241 oraz pod adresem e-mail: konsultant1.9@o2.pl

dyżurują konsultanci udzielający porad dla członków rodzin wychowanków naszego Ośrodka.


Spotkania z konsultantem w naszym Ośrodku odbyły się w następujących terminach:
.

Styczeń 2017            - 24.01.2017r. w godz. 12.00-20.00

Luty  2017                - 12.02.2017r. w godz. 12.00-20.00

Marzec 2017             - 30.03.2017r. w godz. 12.00-20.00

Kwiecień  2017          - 12.04.2017r. w godz. 12.00-20.00

Maj 2017                  - 30.05.2017r. w godz. 12.00-20.00

Czerwiec 2017           - 23.06.2017r. w godz. 10.00-18.00

Wrzesień 2017           - 29.09.2017r. w godz. 8.00-16.00

Październik 2017        - 03.10.2017r. w godz. 10.00-18.00

Listopad 2017            - 17.11.2017r. w godz. 10.00-18.00

Grudzień 2017           - 08.12.2017r. w godz. 10.00-18.00

Styczeń 2018             - 12.01.2018r. w godz. 10.00-18.00

Luty 2018                  - 12.02.2018r. w godz. 10.00-18.00

Marzec 2018              - 28.03.2018r. w godz. 10.00-18.00

Kwiecień  2018           - 27.04.2018r. w godz. 10.00-18.00


Konsultanci udzielają wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego i rodzinnego oraz pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

 


Pracownia do zajęć projektowych


Film z projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"