Dobre praktyki » Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw

Krótka charakterystyka metody

Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest innowacyjną metodą ukierunkowaną na rozwój pozytywnych postaw edukacyjno-zawodowych wśród młodzieży gimnazjalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Znaczenie pozytywnych postaw edukacyjno-zawodowych wśród młodzieży wynika z faktu, że to one w dużym stopniu współdecydują o jakości aktywności podejmowanych przez jednostkę na rynku pracy. Negatywne postawy edukacyjne i zawodowe charakteryzują w znacznym stopniu wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych (MOS) i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych. Opracowana metoda innowacyjna w pierwszej kolejności jest przeznaczona do wdrożenia do praktyki szkolnej gimnazjów w zakładach wychowawczych i schroniskach dla młodzieży. Innowacyjność zaproponowanej metody polega także na tym, że może ona być z powodzeniem wykorzystana w pracy z uczniami gimnazjów publicznych i społecznych. Zajęcia prowadzone w ramach opracowanej metody mogą być realizowane w formie dodatkowych zajęć dydaktycznych.

Opracowana metoda kształtowania postaw edukacyjno-zawodowych jest programem innowacyjnym, integrującym wiedzę z wielu dyscyplin wiedzy. Wykorzystane zostały w nim nowoczesne metody i techniki wspomagające rozwój młodzieży. Ważną właściwością omawianej metody jest jej elastyczność, poszczególne jej moduły mogą być wykorzystywane również w realizacji innych przedmiotów szkolnych. Wprowadzenie do praktyki szkolnej tej metody w istotny sposób wzbogaci jej ofertę dydaktyczną. Realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem opracowanej metody innowacyjnej umożliwi uczniom rozwój ich postaw i kompetencji wspomagających poruszanie się na coraz trudniejszym rynku pracy.

Autorami metody są pracownicy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy Wrocław.

.


.

Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego


KONFERENCJA

W dniu 8 października 2014 r. na terenie Invest Parku w Wałbrzychu odbyła się w  Konferencja zorganizowana przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we współpracy z   naszym ośrodkiem. Stanowiła ona podłoże teoretyczne dla warsztatów, które zrealizowane zostały w naszej placówce w czerwcu 2014 roku.  Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, świetlic terapeutycznych oraz gimnazjów z województwa dolnośląskiego. Uczestnicy Konferencji zostali wyposażeni w materiały, zawierające komplet podręczników z gotowymi scenariuszami do przeprowadzenia zajęć, przydatnych podczas pracy z młodzieżą.

Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych  zostanie wprowadzona w każdej grupie wychowawczej w naszym ośrodku.


Zajęcia w ramach
„Innowacyjnej metody kształtowania aktywnych postaw"

W każdy czwartek na terenie naszego ośrodka odbywają się zajęcia w ramach: „Innowacyjnej metody kształtowania aktywnych postaw edukacyjno- zawodowych" młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego, realizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Celem zajęć, poza świetną zabawą jest przede wszystkim zainspirowanie wychowankówdo systematycznego samorozwoju oraz do lepszego poznania innych ludzi. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wychowawczych według ustalonego schematu składającego się z  trzech części : „ Kompetencje społeczne – współpraca i zaufanie”,  „Samoocena i poczucie sprawstwa”, „Kreatywność: pomysłowość i myślenie wielokierunkowe”.