Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mowwalbrzych.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-13 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-17 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,
 • pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 • nie wszystkie podstrony posiadają poprawną strukturę nagłówków,
 • brak kontrastu,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • nie wszystkie elementy na stronie są dostępne z poziomu klawiatury,
 • podstrony nie posiadają unikalnych tytułów,
 • brak fokusa,
 • strona nie posiada wyszukiwarki oraz mapy,
 • brak etykiet w nazwie,
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Beata Lempert

E-mail: sekretariat-walbrzychmow@edu.dolnyslask.pl

Telefon: 74 84 261 28

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury rozpatrywania wniosków i skarg

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu pisemnie lub elektronicznie dane kontaktowe dostępne pod linkiem: http://bip.mowwalbrzych.pl/index.php?id=232

.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynków Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 20 i 41:

 • w bezpośredniej okolicy wskazanych budynków znajduje się przystanek komunikacji miejskiej,
 • we wszystkich budynkach w głównych ciągach komunikacyjnych schody.

Siedziby Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu:

 • Budynek administracji przy ul. Strzegomskiej 20:
  1. Stanowiska postojowe dla samochodów:
   • ogólnodostępny parking znajduje się po drugiej stronie ulicy przy budynku internatu (ul. Strzegomska 41), bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
   • osoby ze szczególnymi potrzebami mogą podjechać samochodem pod samo wejście znajdujące się z tyłu budynku po jego wschodniej stronie i tam pozostawić zaparkowane auto.
  2. Strefa wejścia:
   • do budynku prowadzą dwa wejścia od strony zachodniej i wschodniej. Do obu wejść prowadzą schody: od strony zachodniej wyposażone są w poręcz od wschodniej jej brak,
   • wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się od strony wschodniej, z tyłu budynku,
   • do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przygotowana jest mobilna rampa podjazdowa umożliwiająca wjazd do budynku na wózku,
   • brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
   • dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra – brak windy.
  3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji:
   • brak ogólnego planu budynku,
   • brak pętli indukcyjnych,
   • brak oznaczeń w alfabecie brajla,
   • brak oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym.
  4. Komunikacja pionowa budynku:
   • schody zaopatrzone są w poręcz jednostronną,
   • na schodach brak taśm antypoślizgowych,
   • brak windy.
  5. Punkt obsługi klienta:
   • na pierwszym piętrze budynku znajduje się sekretariat,
   • do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyodrębnione jest oznaczone pomieszczenie umiejscowione na parterze budynku. W pomieszczeniu tym do dyspozycji interesantów pozostaje komputer z dostępem do internetu i wyposażeniem umożliwiającym dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz drukarka,
   • brak jest urządzeń ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami pomocy przy załatwianiu spraw w placówce udziela wyznaczony pracownik,
   • zakres pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika obejmuje:
    • asystę/pomoc w dotarciu z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej do placówki i w powrocie na przystanek,
    • asystę/pomoc w dotarciu z samochodu do placówki i z powrotem,
    • asystę/pomoc w dostaniu się do budynku (budynek przy ul. Strzegomskiej 20),
    • asystę podczas oczekiwania na pracownika zajmującego się sprawą merytorycznie,
    • zapewnienie pomocy w razie konieczności ewakuacji,
    • udzielenie podstawowych informacji dotyczących pracy placówki i zakresu pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika.
   • wniosek o zapewnienie pomocy składa się do sekretariatu placówki wykorzystując formy komunikowania się na odległość (mail, telefon, sms, e-puap), pocztą lub osobiście. We wniosku należy określić: dane kontaktowe osoby wnioskującej o pomoc, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy. Za realizację wniosku odpowiada sekretariat placówki.
   • placówka zapewnia następujące środki wspierające komunikowanie się:
    • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 74 842 61 28, 74 847 10 40, 74 842 38 62,
    • korzystanie z poczty elektronicznej – adres poczty: sekretariat-walbrzychmow@edu.dolnyslask.pl,
    • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych – tel. kom. nr 531 990 633,
    • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych:
     • Skype - nazwa użytkownika: live:.cid.7520b158481495c3
     • Teams - nazwa użytkownika: sekretariat-walbrzychmow@edu.dolnyslask.pl
    • przesyłanie faksów – faks nr 74 842 61 28 wew. 33 lub 74 847 10 40 wew. 33,
    • poprzez platformę ePUAP - nazwa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: DMOWWalbrzych,
    • przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres: ul. Strzegomska 20, 58 – 308 Wałbrzych lub składanie jej osobiście pod w/w adresem w sekretariacie placówki,
    • dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego.
  6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne: brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego: tak – po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie pomocy w zakresie tłumacza języka migowego – pomoc będzie zrealizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku;
  8. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego: tak – po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie pomocy w zakresie tłumacza języka migowego – pomoc będzie zrealizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku;
  9. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Budynek internatu przy ul. Strzegomskiej 41:
  1. Stanowiska postojowe dla samochodów: ogólnodostępny parking znajduje się bezpośrednio przy budynku internatu – brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  2. Strefa wejścia:
   • do budynku prowadzą dwa wejścia od strony wschodniej. Do obu wejść prowadzą schody wyposażone w poręcz,
   • brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
   • drzwi wejściowe są zamknięte na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek,
   • dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra – brak windy.
  3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji:
   • brak ogólnego planu budynku,
   • brak pętli indukcyjnych,
   • brak oznaczeń w alfabecie brajla,
   • brak oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym.
  4. Komunikacja pionowa budynku:
   • schody zaopatrzone są w poręcz jednostronną,
   • schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
   • dla osób na wózkach brak możliwości dostania się na piętra – brak windy
  5. Punkt obsługi klienta: brak
   • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w budynku administracji przy ul. Strzegomskiej 20,
   • do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyodrębnione jest oznaczone pomieszczenie umiejscowione na parterze budynku administracji przy ul. Strzegomskiej 20,
   • brak jest urządzeń ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami.
  6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne: brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego: tak – po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie pomocy w zakresie tłumacza języka migowego – pomoc będzie zrealizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
  8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.